Ilmavesilämpöpumppu talvella

Ilmavesilämpöpumppu pakkasella: Tehokkuus ja käyttövinkit

Toimiiko ilmavesilämpöpumppu pakkasella? Kuinka maksimoida VILPin tuotto talviaikaan? Tämä artikkeli on vastaus kaikkiin kysymyksiisi.

Ilmavesilämpöpumppu on yksi energiatehokkaista lämmitysjärjestelmistä, joka muuttaa ulkoilman lämpöenergiaa sisäilman ja käyttöveden lämmittämiseen. Pakkasella ilmavesilämpöpumpun tehokkuus herättää kuitenkin kysymyksiä, sillä kylmä sää asettaa laitteiston toiminnalle erityisiä haasteita. Järjestelmän suunnittelu ja toteutus ovat avainasemassa, jotta lämpöpumppu toimii optimaalisesti myös kireissä pakkasolosuhteissa.

Useissa ilmavesilämpöpumpuissa on sisäänrakennettu sähkövastus, joka auttaa järjestelmää tuottamaan lämpöä kovien pakkasten aikana. Tämä mahdollistaa lämmöntuotannon jatkumisen silloin, kun ulkoilman lämpötila laskee niin alhaiseksi, että lämpöpumpun oma hyötysuhde heikkenee.

Lämpöpumpun mitoitus ja asennus ovat keskeisiä tekijöitä sen toiminnan kannalta. Oikean kokoinen lämpöpumppu ja sen oikeaoppinen asennus varmistavat, että järjestelmä toimii tehokkaasti koko talven ajan, myös suomalaisissa olosuhteissa, joissa lämpötilat voivat laskea merkittävästi nollan alapuolelle. Lämpöpumppujen suorituskyky pakkasella riippuu monista tekijöistä, kuten ulkoilman lämpötilasta ja lämmitysjärjestelmän kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.

Toimiiko ilmavesilämpöpumppu pakkasella?

Ilmavesilämpöpumppu on suunniteltu toimimaan tehokkaasti myös kylmissä olosuhteissa. Tarjoamamme Atlantic-merkkiset pumput kykenevät tuottamaan lämpöä jopa -25 asteen pakkasessa.

Lämpöpumpun komponentit

Ilmavesilämpöpumppu koostuu useista keskeisistä komponenteista: ulkoyksiköstä, sisäyksiköstä, kompressorista, lauhduttimista ja höyrystimestä. Ulkoyksikkö kerää ulkoilmasta lämpöä, jonka kompressori tiivistää. Lämpö siirretään sisäyksikön kautta rakennuksen lämmitysverkostoon ja käyttlveteen.

 • Ulkoyksikkö: Kerää ulkoilmasta lämpöenergiaa
 • Kompressori: Nostaa kylmäaineen lämpötilan
 • Sisäyksikkö: Siirtää lämmön rakennukseen

Lämpösiirto pakkasella

Pakkasella lämpöpumpun tehokkuutta määrittelee sen kyky muuntaa ulkoilman lämpöenerian lämmöksi. Tarjoamamme Atlantic-pumput on suunniteltu kestämään kovat pakkaset ja säilyttämään tehokkuutensa alentuneessa ulkolämpötilassa.

Suorituskyky eri lämpötiloissa

Ilmavesilämpöpumpun suorituskyky vaihtelee lämpötilan mukaan. Erityisesti pakkasolosuhteissa laitteen hyötysuhde ja toimintaolosuhteiden optimaalisuus korostuvat.

Lämpöpumpun hyötysuhde

Lämpötilan laskiessa lämpöpumpun hyötysuhde alenee, koska kompressorin joutuu siirtämään energiaa suuremmalla työmäärällä. Esimerkiksi -5°C lämpötilassa lämpöpumppu voi toimia COP-arvolla (Coefficient of Performance) 3, mikä tarkoittaa, että jokaista käytettyä sähkökilowattituntia kohden se tuottaa kolme kilowattituntia lämpöä. Pakkasen kiristyessä esimerkiksi -20°C lämpötilaan, COP-arvo voi laskea 2. Hyötysuhde riippuu kuitenkin valitun lämpöpumpun merkistä, mallista sekä kapasiteetista.

Optimaaliset toimintaolosuhteet

Ilmavesilämpöpumppu toimii optimaalisesti, kun ulkolämpötila on mahdollisimman lähellä laitteen suunniteltua toiminta-aluetta. Useimmat nykyaikaiset laitteet on suunniteltu toimimaan tehokkaasti jopa -20°C–25°C

Taloudellisuus ja energiatehokkuus

Ilmavesilämpöpumppujen käyttö pakkasella vaikuttaa merkittävästi laitteen taloudellisuuteen ja energiatehokkuuteen. Optimoitu suunnittelu ja oikeanlainen käyttö varmistavat, että lämpöpumput toimivat kustannustehokkaasti myös kylmissä olosuhteissa.

Käyttökustannukset

Ilmavesilämpöpumpun käyttökustannukset riippuvat monista tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, laitteen hyötysuhteesta ja sähkön hinnasta. Pakkasella teho laskee, mutta nykyaikaiset laitteet säilyttävät toimivuutensa ja tehokkuutensa myös kylmässä. Pakkasella COP-luku voi heikentyä, mutta hyvin suunnitellun ja asennetun laitteen COP voi pysyä suhteellisen korkealla tasolla, mikä pienentää sähkönkulutusta ja siten käyttökustannuksia.

 • COP kylmässä: Laitteen tehokkuus pakkasen aikana.
 • Sähkön hinta: Merkittävä tekijä kokonaiskustannuksissa.
 • Lämpöpumppujen säännöllinen huolto: Vähentää käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä sekä edistää laitteen tehokasta toimintaa paukkupakkasilla.

Investoinnin takaisinmaksuaika

Pohtiessa ilmavesilämpöpumpun hankintaa, takaisinmaksuajan arviointi on keskeistä. Investoinnin kannattavuus riippuu alkuperäisen hankinnan kustannuksista, asennuksen hinnasta, vuotuisista säästöistä lämmityskuluissa sekä mahdollisista huolto- ja korjauskuluista. Vaikka laitteen hankintahinta voi olla korkea, usein jo muutaman vuoden käyttö tarjoaa merkittävät säästöt. Säästöjen määrä riippuu muun muassa seuraavista:

 • Lämmitystarve: Suurempi lämmitystarve voi johtaa nopeampaan takaisinmaksuaikaan.
 • Säädöt ja optimointi: Laitteen oikea säätö maksimoi säästöt.
 • Tuet ja avustukset: Valtion tarjoamat tuet voivat madaltaa alkuinvestointia, ja sitö kautta lyhentää takaisinmaksuaikaa.

On tärkeää huomioida myös sähkön hinta ja lämmitysenergian kulutuksen vaihtelut vuodenaikojen mukaan.

Käyttö ja huolto pakkasolosuhteissa

Ilmavesilämpöpumpun toiminta voi hidastua kriittisesti pakkasella. On tärkeää huolehtia laitteiston asianmukaisesta toimivuudesta ja ehkäistä vikojen syntymistä.

Ennaltaehkäisevä huolto

Ennakoiva huolto sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Tarkastukset: Säännölliset visuaaliset tarkastukset ja komponenttien testaaminen varmistavat, että ilmavesilämpöpumppu toimii tehokkaasti. Tarkasta myös, että sulamisvesi ei pääse kertymään ulkoyksikköön.
 • Puhdistus: Laitteiston ulkoisten ja sisäisten osien, kuten ilmansuodattimien ja -vaihtimien, puhdistus parantaa tehoa ja pidentää käyttöikää. Puhdista myös laitteen mutatasku vähintään kerran vuodessa.

Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut

Pakkanen voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:

 • Jäätymisriski: Laitteiston osien jäätymisen estämiseksi on tarkistettava sulatusfunktion kunto ja toiminta. Tarvittaessa sulatukseen voi käyttää apuna esilämmitettyä vettä.
 • Pienentynyt hyötysuhde: Riittävän suorituskyvyn ylläpitämiseksi varmista laitteiston säännöllinen tarkistus ja optimaalinen säätö.

Asennus ja säätö

Ilmavesilämpöpumpun asentaminen ja säätäminen ovat kriittisiä toimenpiteitä, jotka varmistavat laitteen optimaalisen toiminnan ja energiatehokkuuden, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

Asennuksen vaatimukset

Ilmavesilämpöpumpun asennuksessa tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ja paikallisia rakennusmääräyksiä. Asennuksen suorittaa aina valtuutettu ja koulutettu ammattilainen. Seuraavassa listassa esitetään tärkeimmät asennuksen vaatimukset:

 • Sijainti: Laite tulee sijoittaa vapaan ilmavirran ulottuville
 • Kiinnitys: Pumppu on kiinnitettävä tukevasti jalustalle 
 • Putkityöt: Järjestelmän putkiston tulee olla tiivis ja eristetty, jotta estetään lämpöhäviöt ja jäätyminen.
 • Sähkötyöt: Sähköasennukset tehdään sähkömääräyksiä noudattaen ja riittävän suojauksen varmistamiseksi.

Ilmavesilämpöpumpun säätäminen

Pumpun tehokas ja taloudellinen toiminta kylmässä vaatii tarkat säädöt. Prosessi koostuu seuraavista vaiheista:

 • Lämpötilan asetus: Laitteen tulisi olla säädettynä optimaaliseen käyttölämpötilaan, joka soveltuu ulkolämpötilan mukaan.
 • Käyntiaikojen ohjelmointi: Säädetään pumppua toimimaan enimmäkseen silloin, kun lämmöntarve on suurin, esimerkiksi aamuisin ja iltaisin.

Ilmavesilämpöpumpun oikea asennus ja säätö varmistavat, että laite toimii tehokkaasti, vähentäen samalla käyttökustannuksia ja pidentäen sen käyttöikää.

Yhteenveto – Usein kysytyt kysymykset

Toimiiko ilmavesilämpöpumppu tehokkaasti kovilla pakkasilla?

Kyllä, monet nykyaikaiset ilmavesilämpöpumput on suunniteltu toimimaan tehokkaasti myös kovilla pakkasilla. Suorituskyky voi kuitenkin heikentyä erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Mikä on ilmavesilämpöpumpun alin toimintalämpötila?

Useimmat ilmavesilämpöpumput toimivat tehokkaasti jopa -20°C – -25°C asti. Jotkut mallit pystyvät tuottamaan lämpöä jopa -30°C lämpötiloissa.

Vaikuttaako pakkanen ilmavesilämpöpumpun energiatehokkuuteen?

Kyllä, pakkasen kiristyessä ilmavesilämpöpumpun energiatehokkuus (COP) laskee, koska ulkoilman lämpöenergian talteenotto vaikeutuu.

Mitä tapahtuu, jos ilmavesilämpöpumppu jäätyy pakkasella?

Ilmavesilämpöpumput on varustettu sulatusominaisuudella, joka estää ulkoyksikön jäätymisen. Jos laite kuitenkin jäätyy, se voi vaatia huoltoa.

Onko ilmavesilämpöpumppu riittävä pääasialliseksi lämmitysmuodoksi kylmässä ilmastossa?

Oikein mitoitettuna ja asennettuna ilmavesilänpöpumppu riittäää kattamaan suuremmankin kohteen lämmitystarpeen.

Miten voin varmistaa, että ilmavesilämpöpumppuni toimii optimaalisesti talvella?

Säännöllinen huolto ja oikea asennus ovat avainasemassa. Varmista, että ulkoyksikkö on asennettu oikein ja tarkkaile laitteen kuntoa säännöllisesti. Varmistaaksesi parhaan mahdollisen tehokkuuden, keskustele ammattilaisen kanssa siitä, mikä on juuri sinun kotiisi paras ilmavesilämpöpumppu.

Mitä teen, jos ilmavesilämpöpumppuni ei tuota tarpeeksi lämpöä kovilla pakkasilla?

Tarkista ensin laitteen asetukset ja suodattimet. Jos ongelma jatkuu, ota saman tien yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Lämpökumppanit on luotettavin kumppanisi

Tuhansien kohteiden kokemus

Lämpökumppanien taustalla on neljä kaverusta, joilla on vuosien varrelta tuhansien kohteiden kokemus LVI-alalta.

Vihreät arvot

Toimintaamme ohjaa vihreät arvot ja aito halu auttaa asiakkaitamme tekemään ekologisia ja vastuullisia valintoja.

Tehokas prosessi ilman välikäsiä

Meidän kanssamme energiaremontti sujuu tehokkaasti ja jouhevasti ilman ylimääräisiä välikäsiä. Hoidamme koko energiaremontin puolestasi aina suunnittelusta laitteen käyttöönottoon saakka.

Parhaat tuotteet luotettavilta valmistajilta

Emme usko halpoihin ratkaisuihin, vaan tarjoamme pohjoiset olosuhteisiin suunniteltuja ilmalämpöpumppuja tunnetuilta ja luotettavilta valmistajilta.

Jätä soittopyyntö ja varaa veloitukseton kartoituskäynti!

Soitamme sinulle 24 tunnin kuluessa!

Arvonnan ehdot

Arvonnan järjestää Lämpökumppanit Oy. Arvontaan voi osallistua täyttämällä Lämpökumppaneiden verkkosivuilta löytyvän arvontalomakkeen osallistumisaikana. Arvonta suoritetaan arvontalomakkeen kautta osallistuneiden kesken.

Arvonnassa arvotaan Toshiba Seyia 10 -ilmalämpöpumppu (viilentävä) sisältäen laitteen asennuksen. Arvonnan arvo on 1 400 € sisältäen asennuksen.

Arvontaan voi osallistua 14.6.-31.7.2023 välisenä aikana. Kilpailuajan päättymisen jälkeen saapuneita osallistumisia ei huomioida. Arvonta suoritetaan 1.8.2023. Voittajia arvotaan yhteensä yksi (1) kappale. Arvontaan ei voi osallistua taloyhtiöt tai yritykset.

Voiton osuessa kohdallesi, hyväksyt nimesi, kuvasi sekä haastattelusi käytön Lämpökumppaneiden verkkosivuilla sekä markkinoinnissa.

Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että arvonnan järjestäjä voi ottaa yhteyttä arvontaan osallistuneeseen markkinointitarkoituksissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Osallistu Lämpökummanit Oy:n ilmalämpöpumppu-arvontaan!